Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: 22 juli 2019

Bedankt voor uw interesse in het gebruik van de online diensten van Hiperware Labs Inc. (hierna "CLASSHERO" genoemd). Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van online en/of mobiele diensten, websites en software die worden aangeboden op of in verband met www.classhero.com (gezamenlijk de "Service"), die worden aangeboden via (i) www.classhero. com, (ii) mobiele applicaties die zijn gekoppeld aan www.classhero.com, en (iii) elke andere CLASSHERO-website, app of online service die is gekoppeld aan deze Servicevoorwaarden.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, of door op een knop te klikken of een vakje aan te vinken dat is gemarkeerd met "Ik ga akkoord" (of iets dergelijks), geeft u aan dat u deze Servicevoorwaarden (de "Overeenkomst") hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. ), en op het verzamelen en gebruiken van uw informatie zoals uiteengezet in onze Privacy Beleid, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker van onze Service bent. CLASSHERO behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te wijzigen zolang het u op de hoogte stelt van deze wijzigingen, zoals hieronder beschreven. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of anderszins gebruikmaken van de Service (“u” of “Gebruikers”). Als u een CLASSHERO-account opent namens een school, bedrijf, organisatie of andere entiteit, omvat "u" u en die entiteit.

Een opmerking over studentgegevens: Deze Service kan worden gekocht door aanbieders van educatieve diensten, zoals scholen, schooldistricten of leraren (gezamenlijk "Scholen" genoemd) die onze diensten gebruiken voor educatieve doeleinden. Wanneer CLASSHERO een contract sluit met een school om de service te leveren, kunnen we leerlinggegevens (hieronder gedefinieerd) verzamelen of toegang krijgen tot leerlinggegevens, die door de school of door de leerling kunnen worden verstrekt. We beschouwen dergelijke leerlinggegevens als strikt vertrouwelijk en gebruiken dergelijke gegevens in het algemeen niet voor andere doeleinden dan het verbeteren en leveren van onze diensten aan de school of namens de school. Het verzamelen, gebruiken en delen van studentgegevens valt onder deze overeenkomst en alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder, in de VS, bepalingen van de Family Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”), de Children's Online Privacy Protection Act (“COPPA ”) en toepasselijke staatswetten.

LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U ELKE BEPALING BEGRIJPT. DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN VERPLICHTE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN BEPALING VAN AFSTAND VAN KLASSE ACTIE/JURYPROCES DIE HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS VEREIST OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, IN PLAATS VAN JURYPROCES OF KLASSE-ACTIES.

1. DE SERVICE

De Dienst helpt zijn gebruikers bij het leren van verschillende onderwerpen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle nieuwe of verbeterde functies van de Service geleverd onder voorbehoud van deze Overeenkomst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Service wordt geleverd "zoals deze is" en dat CLASSHERO geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor fouten, fouten of weglatingen, inclusief eventuele onbeschikbaarheid van de Service of verwijdering of verlies van gegevens met betrekking tot de Service.

CLASSHERO verleent u een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht en licentie om de Dienst te gebruiken. U stemt ermee in dat u geen broncode zult kopiëren, wijzigen, er een afgeleid werk van zult maken, reverse-engineeren, reverse-assembleren of anderszins proberen te ontdekken, verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, een veiligheidsbelang verlenen in of anderszins enig recht in de Software overdragen. U stemt ermee in de Software op geen enkele manier of in welke vorm dan ook te wijzigen, of gewijzigde versies van de Software te gebruiken, inclusief (maar niet beperkt tot) voor het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Service. U stemt ermee in om op geen enkele andere manier toegang te krijgen tot de Service dan via de interface die door CLASSHERO wordt geleverd voor gebruik bij toegang tot de Service.

Om de Service te gebruiken, moet u toegang krijgen tot internet, hetzij rechtstreeks, hetzij via apparaten die toegang hebben tot webgebaseerde inhoud, en moet u eventuele servicekosten of andere kosten betalen die aan dergelijke toegang zijn verbonden. Bovendien moet u zorgen voor alle apparatuur die nodig is om een ​​dergelijke verbinding met internet tot stand te brengen, inclusief een computer en modem of ander toegangsapparaat.

2. SUBSIDIABILITEIT EN AUTORITEIT

CLASSHERO verkoopt de Service niet aan kinderen, maar alleen aan volwassenen die de Service kunnen afnemen met een toegestane betaalmethode. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, mag u de Service alleen gebruiken met de betrokkenheid en toestemming van een ouder, wettelijke voogd of op aanwijzing van uw school. Uw School kan aanvullende beleidsregels opleggen met betrekking tot het gebruik van de Service, waaraan u moet voldoen.

Als u een CLASSHERO-account opent om de Service aan studenten in een School te verlenen, verklaart en garandeert u dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger van de School bent met de bevoegdheid om de School aan deze Overeenkomst te binden, en dat u akkoord gaat met deze Overeenkomst op de school namens. Als u contact opneemt met CLASSHERO om actie te ondernemen met betrekking tot een account, verklaart en garandeert u dat u over alle noodzakelijke bevoegdheden beschikt om dergelijke actie(s) te verzoeken van of namens de accounthouder (bijvoorbeeld een school of ouder).

De Amerikaanse Children's Online Privacy and Protection Act (“COPPA”) vereist dat online serviceproviders verifieerbare ouderlijke toestemming verkrijgen voordat ze persoonlijke informatie verzamelen van kinderen onder de 13 jaar. Als u een school bent die de Service levert aan kinderen onder de 13, verklaart en garandeert u dat u de autoriteit hebben om namens ouders toestemming te geven aan CLASSHERO om informatie te verzamelen van studenten jonger dan 13 jaar voordat dergelijke studenten toegang krijgen tot onze Service. We raden alle scholen aan om leerlingen en ouders op de juiste manier te informeren over hun gebruik van dienstverleners zoals CLASSHERO en dat ze een kopie van onze Privacy Beleid en de CLASSHERO Student Data Privacy Pledge aan ouders.

3. UW REGISTRATIEVERPLICHTINGEN

Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Service stemt u ermee in om: (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door het registratieformulier van de Service (deze informatie is de "Registratiegegevens") en (b) onderhoud en de Registratiegegevens onmiddellijk bijwerken om ze waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of CLASSHERO redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft CLASSHERO het recht uw account op te schorten of te beëindigen en alle huidige of toekomstig gebruik van de Service (of een deel daarvan).

4. ALGEMENE ACCOUNTINFORMATIE

CLASSHERO verkoopt toegang tot de Dienst aan een abonnee in de vorm van een account. Elk betaald abonnee-account wordt geleverd voor een termijn en prijs die onderhevig is aan bepaalde verlengings-, opzeggings- en andere voorwaarden die specifiek zijn voor het account (de "Accountvoorwaarden"). De accountvoorwaarden worden vermeld (in volgorde van prioriteit) in de dan geldende offerte of het verkoopcontract voor het account, de gemaakte selecties en accountspecifieke voorwaarden die worden bekendgemaakt bij het aanmelden voor het account (die per e-mail kan worden bevestigd), de beschrijving van accountvoorwaarden die toegankelijk zijn via de CLASSHERO-website wanneer u bent aangemeld bij een geschikte gebruiker die aan het account is gekoppeld en de standaardaccountvoorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Elk account kan Accountvoorwaarden hebben die een aanvulling zijn op of afwijken van de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, maar alleen voor zover uiteengezet in een ondertekend schrijven door de accountabonnee en een functionaris van CLASSHERO.

CLASSHERO biedt verschillende "accounttypes" die van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van de abonnee en de manier waarop een CLASSHERO-account wordt aangemaakt. Elk accounttype heeft een standaard set accountvoorwaarden die van toepassing zijn, tenzij ze worden vervangen zoals hierboven uiteengezet. CLASSHERO behoudt zich het recht voor om accounts te voorzien die niet tot een van deze standaard accounttypes behoren en/of om accounts te voorzien met verschillende accountvoorwaarden, ongeacht het accounttype.

Accounttypes:

 • Lerarenaccount — Een lerarenaccount wordt ingesteld en gebruikt door of namens een school, bijvoorbeeld door een leraar. Lerarenaccounts kunnen over het algemeen per telefoon of e-mail worden gekocht (of kunnen kosteloos aan een leraar worden verstrekt voor bepaalde tijdsperioden en met bepaalde beperkingen, afhankelijk van een lopende marketingpromotie van CLASSHERO). Een docentenaccount omvat doorgaans een enkele docentgebruiker en een klein aantal leerlinggebruikers (dit kan variëren afhankelijk van de aankoop). Een docentenaccount heeft doorgaans een looptijd van één jaar. De termijn wordt bekendgemaakt op het moment van aankoop. Docentenaccounts worden niet automatisch verlengd. De school of haar gemachtigde vertegenwoordiger (bijv. leraar) moet actie ondernemen om een ​​lerarenaccount na het einde van de termijn te verlengen en te blijven gebruiken. Een Docentenaccount is een type schoolaccount. Meer informatie over schoolaccounts vindt u in sectie 5 hieronder.
 • Site-account — Een site-account wordt gekocht door of namens een school of schooldistrict. Site-accounts kunnen per telefoon of e-mail worden gekocht. Een site-account omvat doorgaans een bepaald aantal studentgebruikers. Een site-account kan een looptijd hebben van een jaar of langer. De termijn wordt bekendgemaakt op het moment van aankoop. Site-accounts worden niet automatisch verlengd. De school of haar gemachtigde vertegenwoordiger (bijv. schoolbeheerder) moet actie ondernemen om een ​​site-account na het einde van de termijn te verlengen en te blijven gebruiken. Een site-account is een type schoolaccount. Meer informatie over schoolaccounts vindt u in sectie 5 hieronder.

Offertes en voorstellen: Alle door CLASSHERO verstrekte offertes of voorstellen zijn slechts voor een beperkte tijd geldig en alleen geldig met instemming van de relevante partijen. Offertes en voorstellen kunnen door CLASSHERO te allen tijde naar eigen goeddunken worden ingetrokken. Offertes en voorstellen kunnen informatie bevatten die eigendom is van en vertrouwelijk is voor CLASSHERO en mag, voor zover toegestaan ​​door de wet, aan niemand anders worden bekendgemaakt dan aan de beoogde ontvanger. Door een offerte of voorstel van CLASSHERO aan te vragen en/of de ontvangst ervan te accepteren, stemt u ermee in om dergelijke offertes of voorstellen vertrouwelijk te houden, dergelijke offertes of voorstellen niet aan derden bekend te maken en om onmiddellijk alle offerte- en voorstelmaterialen terug te sturen en/of te vernietigen. een verzoek daartoe van CLASSHERO ontvangt. Voor zover de wetten inzake openbare registers van toepassing kunnen zijn op een door CLASSHERO verstrekte offerte of voorstel, stemt u ermee in CLASSHERO onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk verzoek om openbare registers dat kan leiden tot openbaarmaking van een offerte of voorstel van CLASSHERO en CLASSHERO alle redelijke mogelijkheden te bieden om stappen te ondernemen om dergelijke openbaarmaking te voorkomen voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet en zal redelijkerwijs samenwerken met CLASSHERO.

betalingen: Schoolaccounts hebben de mogelijkheid om naar goeddunken van CLASSHERO te betalen met een creditcard, cheque of andere methoden (neem contact met ons op voor details). De betaling moet door CLASSHERO zijn ontvangen uiterlijk 30 dagen nadat CLASSHERO een factuur heeft uitgegeven. Als CLASSHERO de betaling niet binnen 30 dagen ontvangt, is de factuur achterstallig en behoudt CLASSHERO zich het recht voor om de toegang tot de betrokken schoolaccount(s) op te schorten en actie te ondernemen. Schorsing van een rekening ontslaat de rekeninghouder niet van zijn betalingsverplichting voor de rekening. CLASSHERO behoudt zich het recht voor om een ​​vergoeding voor te late betaling in rekening te brengen van 1% per maand of het wettelijk toegestane maximum en zijn redelijke advocaatkosten om de betaling van achterstallige bedragen veilig te stellen.

Annulering: Behalve zoals hieronder uiteengezet of anderszins schriftelijk overeengekomen door CLASSHERO, kunnen accounts niet worden geannuleerd tot het einde van de huidige looptijd van het account. Tenzij hierin anders is bepaald, worden alle opzeggingen die vóór het einde van de dan lopende termijn worden aangevraagd, van kracht aan het einde van de lopende termijn.

CLASSHERO staat vroegtijdige annuleringen alleen toe in de volgende omstandigheden:

 • In het geval dat de Dienst definitief wordt stopgezet.
 • Voor het overige staat CLASSHERO vroegtijdige annuleringen alleen toe voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving. In het geval van een dergelijke vroegtijdige opzegging, komen de partijen overeen dat de rekeninghouder verantwoordelijk is voor alle bedragen die verschuldigd en betaalbaar zijn vóór de datum van voortijdige opzegging, zonder pro-rata of voor zover wettelijk toegestaan. De partijen zijn het erover eens dat de inspanningen van CLASSHERO bij het verkopen, verstrekken en verstrekken van een account vooraf worden uitgevoerd en dat om die reden pro rata van vergoedingen in geval van vroegtijdige annulering niet nodig of gepast is.

Einde abonnement: Wanneer een accountabonnement afloopt (bijv. aan het einde van de looptijd als het account niet is vernieuwd of is opgezegd), geeft het account geen toegang meer tot de Dienst. CLASSHERO kan echter, naar eigen goeddunken, blijvende, beperkte toegang voor gebruikers van het account toestaan ​​voor een beperkte tijd na afloop van de termijn. De Service omvat ingebouwde mogelijkheden om informatie met betrekking tot het account te downloaden en te exporteren. Als een accounthouder of een van zijn gebruikers gegevens wil opslaan of onderhouden, is het de enige verplichting van de accounthouder en zijn gebruiker om dergelijke gegevens te downloaden vóór het einde van de termijn. Zodra de looptijd van een account afloopt, kan CLASSHERO gegevens met betrekking tot een account verwijderen in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Privacy Beleid. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de accounthouder om verlenging aan te vragen van accounts die niet automatisch worden verlengd om blijvende toegang tot het account en de bijbehorende gegevens te behouden.

5. LERARENACCOUNTS EN STUDENTENGEGEVENS

Dit artikel 5 is van toepassing op het gebruik van de Dienst door een School.

Wanneer CLASSHERO door een school wordt gebruikt voor een educatief doel, kan CLASSHERO leerlinggegevens verzamelen of toegang krijgen tot leerlinggegevens die door de school of door een leerling worden verstrekt. "Studentengegevens" zijn persoonlijke informatie die rechtstreeks verband houdt met een identificeerbare student en kan "onderwijsgegevens" bevatten zoals gedefinieerd door de Family Educational Rights and Privacy Act ("FERPA").

De school of de leerling, en niet CLASSHERO, is eigenaar en beheerder van de leerlinggegevens. U machtigt CLASSHERO om toegang te krijgen tot, het verzamelen, verzenden, wijzigen, weergeven en opslaan van Studentgegevens om de Service te verlenen en zoals beschreven in deze Overeenkomst en in onze Privacy Beleid.

Naleving van wetten. In de VS kan CLASSHERO leerlinggegevens verzamelen en verwerken als een schoolfunctionaris met een legitiem onderwijsbelang in overeenstemming met de Family Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”), 20 USC § 1232(g). Individueel en collectief stemmen wij en onze schoolgebruikers ermee in om onze verplichtingen onder FERPA, COPPA, de bescherming van leerlingrechten ('PPRA'), toepasselijke staatswetten met betrekking tot de privacy van studentengegevens en alle andere wetten en voorschriften die de bescherming regelen, na te leven. van studentgegevens.

Gebruik van studentgegevens. Door het indienen van, ons toegang geven tot, of ervoor zorgen dat wij Studentengegevens ontvangen, gaat u ermee akkoord dat CLASSHERO de Studentgegevens mag gebruiken voor (i) het leveren van de Service, (ii) het verbeteren en ontwikkelen van onze Service, (iii) het afdwingen van onze rechten onder deze Voorwaarden, en (iv) zoals toegestaan ​​met toestemming van de School of de Gebruiker.

Gebruik van geanonimiseerde of geanonimiseerde studentgegevens. U stemt ermee in dat CLASSHERO zowel voor als na de looptijd van de Overeenkomst gegevens kan verzamelen, analyseren, gebruiken en bewaren die zijn afgeleid van Studentgegevens, evenals gegevens over de toegang en het gebruik van de Service door gebruikers, met het oog op de werking, analyse, het verbeteren of op de markt brengen van de Service, het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, het uitvoeren van onderzoek of andere doeleinden, op voorwaarde dat CLASSHERO geen informatie die is afgeleid van Studentgegevens mag delen of openbaar mag maken, tenzij dergelijke gegevens zijn geanonimiseerd en/of geanonimiseerd zodat het redelijkerwijs niet een specifiek persoon identificeren.

Gebruik van persoonlijke informatie voor marketing. U stemt ermee in dat CLASSHERO van tijd tot tijd aangepaste inhoud, advertenties en commerciële berichten kan leveren aan school-, leraar- of districtbeheerders en andere niet-leerlinggebruikers, op voorwaarde dat dergelijke advertenties niet gebaseerd zijn op leerlinggegevens. Ter nadruk, en zonder beperking, zal CLASSHERO nooit Studentgegevens gebruiken voor gerichte advertenties.

Openbaarmaking van studentgegevens en externe serviceproviders. U erkent en gaat ermee akkoord dat CLASSHERO toegang tot Studentgegevens kan verlenen aan onze werknemers en serviceproviders die een legitieme behoefte hebben om toegang te krijgen tot dergelijke informatie om hun diensten aan ons te verlenen. Wij en onze werknemers, gelieerde ondernemingen, dienstverleners of agenten die betrokken zijn bij de behandeling, verzending en verwerking van Studentgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te handhaven. CLASSHERO zal Studentgegevens niet delen met derden anders dan zoals beschreven in deze Overeenkomst en in de CLASSHERO Privacy Beleid, of met toestemming van de school of de ouders.

Verzoeken om toegang tot en verwijdering van studentengegevens. U kunt ons op elk moment verzoeken om studentgegevens die in ons bezit zijn te verwijderen door een dergelijk verzoek schriftelijk in te dienen, en we zullen binnen dertig (30) dagen aan een dergelijk verzoek voldoen, behalve dat CLASSHERO niet verplicht is om studentgegevens te verwijderen die zijn verplaatst naar een persoonlijk familieaccount op de Service of zoals anderszins bij wet verboden. Een ouder of leerling ouder dan 18 jaar die persoonlijke informatie wil inzien, wijzigen, corrigeren of verwijderen in een leerlingenaccount dat is gekoppeld aan een schoolaccount, wordt gevraagd contact op te nemen met de school om het verwijderen of wijzigen van gegevens te bespreken. CLASSHERO is niet verplicht om gegevens die zijn afgeleid van Studentgegevens te verwijderen als dergelijke gegevens zodanig zijn geanonimiseerd en/of geanonimiseerd dat een specifieke persoon redelijkerwijs niet kan worden geïdentificeerd.

Gegevensbeveiliging en Inbreukmelding. We hebben administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de persoonlijke informatie in het bezit en de controle van CLASSHERO te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en gebruik. Als een onbevoegde partij toegang krijgt tot of openbaar is gemaakt van Studentgegevens (een "Beveiligingsgebeurtenis"), die we hebben verzameld of ontvangen via de Service onder deze Overeenkomst, zullen we de School onmiddellijk op de hoogte stellen. Als, als gevolg van een beveiligingsgebeurtenis die wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten van CLASSHERO of zijn agenten, een kennisgeving aan een persoon, organisatie of overheidsinstantie vereist is onder de toepasselijke privacywetgeving, is de school verantwoordelijk voor de timing, inhoud en methode van een dergelijke wettelijk vereiste kennisgeving en naleving van dergelijke wetten en CLASSHERO zal de School schadeloosstellen voor redelijke kosten in verband met wettelijk vereiste kennisgevingen. Met betrekking tot een Beveiligingsgebeurtenis die niet is veroorzaakt door het handelen of nalaten van CLASSHERO of zijn agenten, zal CLASSHERO redelijkerwijs meewerken aan het onderzoek van de School naar de Beveiligingsgebeurtenis, op verzoek van de School, op redelijke kosten van de School, maar CLASSHERO zal een School niet schadeloos stellen voor kosten verbonden aan het Beveiligingsevenement. CLASSHERO is verantwoordelijk voor de timing, inhoud, kosten en methode van kennisgeving en naleving van wetten die betrekking hebben op gebruikers die niet zijn gekoppeld aan een schoolaccount.

Staat specifieke voorwaarden. De volgende aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van de staat waarin een school zich bevindt:

5.1 Connecticut

Deze sectie 5.1 is van toepassing op het gebruik van de service door scholen in de staat Connecticut. Het doel van deze sectie 5.1 is om de naleving te documenteren van de toepasselijke wetten van de staat Connecticut die van toepassing kunnen zijn op het gebruik van de Service door scholen in Connecticut, zoals Conn. Gen. Stat. Ann. § 10-234aa-dd. Deze sectie 5.1 omvat door verwijzing de definities die zijn uiteengezet in Conn. Gen. Stat. Ann. § 10-234aa.

Als u een CLASSHERO-account opent om de Service te verlenen aan studenten van een school in de staat Connecticut, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om dit te doen namens de lokale of regionale onderwijsraad met gezag over de school en dat je bent bevoegd om namens de lokale of regionale onderwijsraad te communiceren met CLASSHERO.

CLASSHERO en u zullen alle toepasselijke secties van Conn. Gen. Stat. Ann. § 10-234aa-dd. De volgende voorwaarden zijn van toepassing zoals vereist door Conn. Gen. Stat. Ann. § 10-234bb. Voor zover dergelijke vereiste voorwaarden in strijd zijn met andere voorwaarden in deze Overeenkomst, zijn de voorwaarden van deze Sectie 5.1 van toepassing.

 1. Studenteninformatie, studentendossiers en door studenten gegenereerde inhoud zijn niet het eigendom van of staan ​​niet onder controle van CLASSHERO.
 2. De lokale of regionale onderwijsraad kan verzoeken om verwijdering van alle studentinformatie, studentenrecords of door studenten gegenereerde inhoud in het bezit van CLASSHERO door een verzoek te sturen naar support@classhero.com. Zoals toegestaan ​​door Conn. Gen. Stat. Ann. § 10-234bb(2), is CLASSHERO niet verplicht informatie te verwijderen die niet mag worden verwijderd of die volgens de staats- of federale wetgeving moet worden bewaard of moet worden opgeslagen als een kopie als onderdeel van een opslagsysteem voor noodherstel en die (i) ontoegankelijk is voor de openbaar zijn, en (ii) niet in staat zijn om door de contractant in de normale bedrijfsvoering te worden gebruikt. CLASSHERO zal echter voldoen aan verzoeken tot verwijdering van studentinformatie, student, records of door studenten gegenereerde inhoud die is hersteld van dergelijke opslagsystemen voor noodherstel.
 3. CLASSHERO zal studentinformatie, studentenrecords en door studenten gegenereerde inhoud niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke zijn toegestaan ​​op grond van deze Overeenkomst.
 4. Een leerling, ouder of wettelijke voogd van een leerling kan persoonlijk identificeerbare informatie in leerlinginformatie, leerlingdossiers of door leerlingen gegenereerde inhoud inzien en eventuele foutieve informatie in een leerlingdossier corrigeren door contact op te nemen met hun school. CLASSHERO zal op dergelijke verzoeken reageren in overeenstemming met de instructies die zijn verzonden door een bevoegde schoolvertegenwoordiger aan: support@classhero.com.
 5. CLASSHERO zal acties ondernemen die zijn ontworpen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van studentinformatie, studentgegevens en door studenten gegenereerde inhoud te waarborgen.
 6. CLASSHERO zal de lokale of regionale onderwijsraad onmiddellijk op de hoogte stellen in overeenstemming met de bepalingen van sectie 10-234dd wanneer er een ongeoorloofde vrijgave, openbaarmaking of verkrijging van studentinformatie, studentgegevens of door studenten gegenereerde inhoud heeft plaatsgevonden.
 7. Studenteninformatie, studentenrecords of door studenten gegenereerde inhoud zullen na het verstrijken van deze Overeenkomst niet worden bewaard of beschikbaar zijn voor de contractant. Deze beperking is niet van toepassing voor zover een student, ouder of wettelijke voogd van een student zelfstandig een elektronisch account bij CLASSHERO aanmaakt of onderhoudt met als doel de door studenten gegenereerde inhoud op te slaan.
 8. CLASSHERO en de lokale of regionale onderwijsraad zorgen voor naleving van de Family Educational Rights and Privacy Act van 1974, 20 USC 1232g, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
 9. De wetten van de staat Connecticut zijn van toepassing op de rechten en plichten van CLASSHERO en de lokale of regionale onderwijsraad.
 10. Als een bepaling van deze sectie 5.1 ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid geen invloed op andere bepalingen of toepassingen van het contract die van kracht kunnen worden zonder de ongeldige bepaling of toepassing.

 

6. ACCOUNT WACHTWOORD EN BEVEILIGING

Tenzij u bent ingelogd via een door CLASSHERO goedgekeurd systeem voor eenmalige aanmelding (bijv. Clever), heeft u een door CLASSHERO verstrekt wachtwoord en accountaanduiding bij het voltooien van het registratieproces van de Service. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in (a) CLASSHERO onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie verlaat. CLASSHERO kan en zal niet aansprakelijk zijn voor ongeoorloofde toegang tot uw account of gegevens die voortvloeit uit uw handelen of nalaten. CLASSHERO-accounts mogen niet door meer dan één persoon of organisatie worden gedeeld, tenzij CLASSHERO uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

7. GEBRUIKERSINHOUD

U bent als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die u maakt, verzendt of weergeeft tijdens het gebruik van de Service.

De Service of CLASSHERO kan gebruikers nu of in de toekomst toestaan ​​om inhoud zoals tekst, afbeeldingen, opmerkingen, vragen en andere inhoud of informatie (al het materiaal dat een gebruiker indient, plaatst , weergeeft, levert of anderszins beschikbaar stelt op de Service, wordt aangeduid als "Gebruikers Content").

We claimen geen eigendomsrechten op gebruikersinhoud die door u is gemaakt. De gebruikersinhoud die u maakt, blijft van u.

Door het indienen, posten, weergeven, verstrekken of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikersinhoud op of via de Service of aan CLASSHERO, verleent u uitdrukkelijk, en verklaart en garandeert u dat u alle rechten hebt die nodig zijn om CLASSHERO een royaltyvrije, sublicentieerbare, overdraagbare, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiceren, vermelden van informatie met betrekking tot, bewerken, vertalen, distribueren, syndiceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven en afgeleide werken maken van al dergelijke gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk, en in welke vorm dan ook, media of technologie, nu bekend of hierna ontwikkeld, voor gebruik in verband met de Service en de activiteiten van CLASSHERO (en zijn opvolgers en gelieerde ondernemingen), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van een deel of de gehele Service (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. U verleent hierbij ook elke Gebruiker van de Service een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikersinhoud via de Service, en om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan ​​door de functionaliteit van de Service en onder deze Overeenkomst.

U moet het wettelijke recht hebben op de Gebruikersinhoud die u bij de Dienst indient. U mag geen Gebruikersinhoud naar de Dienst uploaden of plaatsen die inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, noch mag u Gebruikersinhoud uploaden die het recht op privacy of publiciteit van een derde partij schendt. U mag alleen Gebruikersinhoud plaatsen waarvoor u toestemming heeft van de eigenaar of de wet.

8. AUTEURSRECHT KLACHTEN

Het is ons beleid om te reageren op meldingen van vermeende inbreuken die voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (“DMCA”).

Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht en toegankelijk is via de Service, neem dan contact op met de auteursrechtagent van CLASSHERO zoals uiteengezet in de DMCA. Om uw klacht geldig te laten zijn onder de DMCA, moet u de volgende informatie schriftelijk verstrekken:

 1. Een elektronische of fysieke handtekening van een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en waar het zich op de Dienst bevindt;
 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om CLASSHERO in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 5. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
 6. Een verklaring, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar op te treden.

Bovenstaande gegevens moeten worden ingediend op het volgende adres:

Hiperware Labs Inc.

915 Broadway, #117, Vancouver, WA 98660

E-mail: legal@classhero.com

VOLGENS DE FEDERALE WETGEVING, ALS U BEWUST DENKT DAT ONLINE MATERIAAL INBREUK IS, KAN U STRAFRECHTELIJK WORDEN VERVOLGD wegens meineed en civielrechtelijke sancties, INCLUSIEF GELDSCHADE, GERECHTSKOSTEN EN ADVOCAATKOSTEN.

Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend is bedoeld om CLASSHERO en zijn gelieerde ondernemingen op de hoogte te stellen dat er inbreuk is gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal. De voorgaande vereisten zijn bedoeld om te voldoen aan de rechten en verplichtingen van CLASSHERO onder de DMCA, inclusief 17 USC §512(c), maar vormen geen juridisch advies. Het kan raadzaam zijn om contact op te nemen met een advocaat met betrekking tot uw rechten en plichten onder de DMCA en andere toepasselijke wetten.

In overeenstemming met de DMCA en andere toepasselijke wetgeving heeft CLASSHERO een beleid aangenomen om, in passende omstandigheden, Gebruikers te beëindigen die worden beschouwd als herhaalde overtreders. CLASSHERO kan ook naar eigen goeddunken de toegang tot de Service beperken en/of de accounts beëindigen van Gebruikers die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er sprake is van herhaalde inbreuk.

9. SPECIALE AANWIJZINGEN VOOR INTERNATIONAAL GEBRUIK

CLASSHERO heeft alleen een licentie voor gebruik in de Verenigde Staten of op aangewezen locaties op basis van wederzijds begrip onder een schoollicentie. De wereldwijde aard van internet erkennend, stemt u ermee in te voldoen aan en bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten, voorschriften en regels in de jurisdictie(s) waarin u woont. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van gegevens die zijn geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of de jurisdictie(s) waarin u woont.

10.VRIJWARING

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in CLASSHERO en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten, co-branders of andere partners en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit (i) inhoud die u indient, plaatst, verzendt of beschikbaar stelt via de Service, inclusief maar niet beperkt tot Gebruikersinhoud, (ii) uw gebruik of misbruik van de Service, (iii) uw verbinding aan de Service, (iv) uw schending van de Overeenkomst, (v) uw schending van toepasselijke wetgeving of de rechten van een andere persoon of entiteit, (vi) uw opzettelijk wangedrag, of (vii) de toegang tot en het gebruik van de Service met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere toepasselijke beveiligingscode. CLASSHERO behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren en u stemt ermee in om samen te werken met onze verdediging van deze claims.

11.GEEN DOORVERKOOP VAN DIENST

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of anderszins te exploiteren voor commerciële doeleinden.

12.KENNISGEVINGSPROCEDURES EN WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

CLASSHERO kan kennisgevingen aan u verstrekken, ongeacht of dit wettelijk of anderszins vereist is, via e-mail, schriftelijke of gedrukte kennisgeving, of door een dergelijke kennisgeving op onze website te plaatsen, zoals door CLASSHERO naar eigen goeddunken bepaald.

CLASSHERO kan, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken, wat tot uiting zal komen in de 'laatst gewijzigde datum' die hieronder wordt vermeld. Als we deze Overeenkomst op een materiële manier wijzigen, zullen we de 'Ingangsdatum' bovenaan deze pagina bijwerken en u informeren dat er materiële wijzigingen in deze Overeenkomst zijn aangebracht. Als u de Services na een dergelijke update blijft gebruiken, betekent dit dat u de herziene voorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met een van de voorwaarden in deze Overeenkomst of met enige toekomstige voorwaarden in een toekomstige herziening van deze Overeenkomst, mag u de Service niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken).

Niettegenstaande het voorgaande, zal CLASSHERO geen materiële wijziging aanbrengen in de Voorwaarden die betrekking hebben op het verzamelen of gebruiken van Studentgegevens zonder eerst de school of ouder hiervan op de hoogte te stellen en een keuze te geven voordat de Studentgegevens op een wezenlijk andere manier worden gebruikt dan was bekendgemaakt toen de informatie werd verzameld.

In het geval dat u naast deze Overeenkomst een ondertekende, schriftelijke overeenkomst met CLASSHERO bent aangegaan, zijn eventuele wijzigingen aan deze Overeenkomst voor u niet van kracht totdat (a) u de wijzigingen in deze Overeenkomst bevestigend accepteert, hetzij elektronisch, hetzij in een ondertekend schrijven of (b) bij verlenging aan het einde van de huidige looptijd van uw account.

U mag de Service niet blijven gebruiken en CLASSHERO behoudt zich het recht voor om uw account zonder kennisgeving te annuleren als u de wijzigingen die door CLASSHERO in deze Overeenkomst zijn aangebracht weigert of anderszins niet accepteert.

Kennisgevingen die aan CLASSHERO moeten of mogen worden verzonden, moeten per aangetekende post naar het volgende postadres worden gestuurd met een kopie per e-mail.

Juridische afdeling

Hiperware Labs Inc.

915, Broadway, #117, Vancouver, WA 98660

E-mail: legal@classhero.com

13.WIJZIGING OF BEINDIGING VAN DE DIENST

CLASSHERO behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of tijdelijk te beëindigen. U stemt ermee in dat CLASSHERO niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of tijdelijke stopzetting van de Service. In geval van permanente stopzetting van de Dienst, is de aansprakelijkheid van CLASSHERO beperkt tot de betaalde abonnementsprijs, naar rato van de resterende duur van het abonnement.

U stemt ermee in dat CLASSHERO, naar eigen goeddunken, uw wachtwoord, account (of een deel daarvan) of gebruik van de Service kan opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, wegens gebrek aan gebruik of als CLASSHERO van mening is dat u geschonden of in strijd met de letter of geest van deze Overeenkomst gehandeld. U stemt ermee in dat elke beëindiging van uw toegang tot de Service onder enige bepaling van deze Overeenkomst kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en u erkent en gaat ermee akkoord dat CLASSHERO uw account en alle gegevens met betrekking tot uw account onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen en/of alle gegevens met betrekking tot uw account kan deactiveren of verwijderen. verdere toegang tot de Dienst. Verder stemt u ermee in dat CLASSHERO niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de Service.

14.LINKS

De Service kan links naar andere internetwebsites of bronnen verstrekken, of derden kunnen deze verstrekken. Omdat CLASSHERO geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat CLASSHERO niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en niet onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat CLASSHERO niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

15.EIGENDOMSRECHTEN VAN CLASSHERO

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Service en alle benodigde software die in verband met de Service wordt gebruikt (“Software”) eigendoms- en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendoms- en andere wetten. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat informatie die u via de Service wordt aangeboden, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door CLASSHERO of adverteerders, stemt u ermee in om geheel of gedeeltelijk geen afgeleide werken op basis van de Service of de Software te kopiëren, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of creëren. Het automatisch schrapen, oogsten, indexeren, minen of enige andere extractie van inhoud van de Service is uitdrukkelijk verboden.

De Service wordt beschermd door copyright en andere wetten in zowel de Verenigde Staten als elders. Volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst is het uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de Service of een deel daarvan op welke manier dan ook te verspreiden of te reproduceren, inclusief maar niet beperkt tot elektronisch en gedrukt.

CLASSHERO behoudt zich het recht voor om uw account zonder restitutie te annuleren als wordt vastgesteld dat u dit gedeelte van de Overeenkomst hebt geschonden.

16.UITSLUITING VAN GARANTIES

U STAAT UITSTAAN EN OVEREENSTEMMING DAT:

 1. UW GEBRUIK VAN DE DIENST IS OP EIGEN RISICO. DE DIENST WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. CLASSHERO WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.
 2. CLASSHERO GEEFT GEEN GARANTIE OF VOORWAARDE DAT (i) DE SERVICE AAN UW VEREISTEN VOLDOET, (ii) DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA DE DIENST IS GEKOCHT OF VERKREGEN, VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN, EN (V) FOUTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
 3. ALLE MATERIAAL DOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST WORDT OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO UITGEVOERD EN DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN EEN DOWN S.
 4. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN CLASSHERO OF VIA OF VAN DE SERVICE ZAL ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE LEIDEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST WORDT VERMELD.

17.AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN CLASSHERO, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF EXTRA AANSPRAKELIJKHEID SCHADE VOOR WINSTVERLIES, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERILE VERLIEZEN (ZELFS ALS CLASSHERO OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOORTVLOEIEND UIT: (i) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENST TE GEBRUIKEN; (ii) DE KOSTEN VAN INKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN GEKOCHT OF VERKREGEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF TRANSACTIES DIE VIA OF VANUIT DE DIENST WORDEN AANGEVOERD; (iii) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE DIENST; OF (v) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DE SERVICE.

In geen geval zal CLASSHERO of zijn dochterondernemingen, moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, contractanten, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten of externe partners volledig aansprakelijk zijn jegens u voor alle schade, verliezen en rechtsoorzaken die voortvloeien uit of verband houden met aan deze Overeenkomst of uw gebruik van de CLASSHERO-service (hetzij in contract, onrechtmatige daad, garantie of anderszins, het bedrag overschrijden dat u eventueel hebt betaald voor toegang tot de CLASSHERO-service gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan uw claim of honderd dollar ($ 100), welke groter is.

18.UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES EN VOORWAARDEN OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE CLAIMS OF SCHADE ZOALS INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DIENOVEREENKOMSTIG ZIJN DE AFWIJZINGEN, UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ONDER DEZE OVEREENKOMST NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

19.HANDELSMERKINFORMATIE

CLASSHERO en het CLASSHERO-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Hiperware Labs Inc. U stemt ermee in geen enkel CLASSHERO-handelsmerk te gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CLASSHERO.

20.TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS

U stemt ermee in dat: (i) de Service wordt geacht uitsluitend gevestigd te zijn in de staat Washington; en (ii) de Service wordt beschouwd als een passieve dienst die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over ons, specifiek of algemeen, in andere jurisdicties dan Washington. Op deze overeenkomst is het interne materiële recht van de staat Washington van toepassing, zonder inachtneming van de beginselen van conflictenrecht. De partijen erkennen dat deze overeenkomst het bewijs vormt van een transactie waarbij handel tussen staten betrokken is. Niettegenstaande de voorgaande zinnen met betrekking tot het materiële recht, wordt elke arbitrage die wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst beheerst door de Federal Arbitration Act (9 USC §§ 1-16). Deze Overeenkomst is een contract voor de levering van diensten en geen contract voor de verkoop van goederen. De bepalingen van de Uniform Commercial Code (UCC), de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA), of enige in wezen vergelijkbare wetgeving die kan worden uitgevaardigd, zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst. Als u zich buiten het grondgebied van de Verenigde Staten bevindt, komen de partijen overeen dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen niet van toepassing is op deze overeenkomst of de rechten en verplichtingen van de partijen onder deze overeenkomst.

U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de staatsrechtbanken in Clark County, Washington voor alle acties waarvoor we het recht behouden om een ​​gerechtelijk bevel of andere billijke vergoeding te vragen bij een bevoegde rechtbank om de daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van onze auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, zoals uiteengezet in de onderstaande arbitragebepaling, inclusief eventuele voorlopige voorzieningen die nodig zijn om onherstelbare schade te voorkomen. U stemt ermee in dat Seattle, Washington het juiste forum is voor elk beroep tegen een arbitrale uitspraak en dat Clark County, Washington het juiste forum is voor gerechtelijke procedures als de onderstaande arbitragebepaling niet-afdwingbaar blijkt te zijn.

21.ARBITRAGE

LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG DOOR, OMDAT DE PARTIJEN OM HUN GESCHILLEN TE ARBITRAEREN EN DE MANIER BEPERKT WAAROP U RECHTVAARDIGING BIJ CLASSHERO KUNT VRAGEN. Voor elk geschil met CLASSHERO stemt u ermee in om eerst contact met ons op te nemen via: legal@classhero.com en proberen het geschil informeel met ons op te lossen. In het onwaarschijnlijke geval dat CLASSHERO er na zestig (60) dagen niet in is geslaagd een geschil met u op te lossen, stemmen we er allemaal mee in om een ​​claim, geschil of controverse op te lossen (met uitzondering van claims voor een gerechtelijk bevel of andere billijke vergoeding zoals hieronder beschreven) ) voortkomend uit of in verband met of verband houdend met deze overeenkomst, of de schending of vermeende schending daarvan (gezamenlijk "Vorderingen"), door bindende arbitrage door JAMS, onder de Optionele Versnelde Arbitrageprocedures die dan van kracht zijn voor JAMS, behalve zoals voorzien hierin. U kunt contact opnemen met JAMS via: www.jamsadr.com. De arbitrage wordt uitgevoerd in Seattle, Washington, tenzij u en CLASSHERO anders overeenkomen. Als u een School bent of de Service voor commerciële doeleinden gebruikt, is elke partij verantwoordelijk voor het betalen van eventuele JAMS-indienings-, administratieve en arbitragekosten in overeenstemming met de JAMS-regels, en de door de arbiter toegekende uitspraak omvat de kosten van arbitrage, redelijke advocaten honoraria en redelijke kosten voor (deskundige) getuigen. Als u een natuurlijke persoon bent die de Dienst gebruikt voor niet-commerciële doeleinden: (i) kan JAMS u een vergoeding vragen voor de inleiding van uw zaak, tenzij u een vrijstelling van vergoeding aanvraagt ​​en met succes verkrijgt van JAMS; (ii) de uitspraak van de arbiter kan uw arbitragekosten, uw redelijke advocaatkosten en uw redelijke kosten voor deskundige en andere getuigen omvatten; en (iii) u kunt een rechtszaak aanspannen voor een rechtbank voor geringe vorderingen met een bevoegde jurisdictie zonder eerst arbitrage aan te gaan, maar dit ontslaat u niet van uw toezegging om deel te nemen aan het informele proces voor geschillenbeslechting. Elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Niets in deze sectie kan worden beschouwd als een beletsel voor CLASSHERO om een ​​gerechtelijk bevel of andere billijke vergoeding van de rechtbanken te zoeken als dat nodig is om de daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van onze gegevensbeveiliging, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten te voorkomen.

22.KLASSE ACTIE/JURY PROEF AFSTAND

MET BETREKKING TOT ALLE PERSONEN EN ENTITEITEN, ONGEACHT OF ZIJ DE DIENST HEBBEN VERKREGEN OF GEBRUIKT VOOR PERSOONLIJKE, COMMERCILE OF ANDERE DOELEINDEN, MOETEN ALLE CLAIMS WORDEN INGEDIEND IN DE INDIVIDUELE CAPACITEIT VAN DE PARTIJEN, EN NIET ALS AANNEMER OF EEN KLASSE ACTIE, COLLECTIEVE ACTIE, PARTICULIERE ALGEMENE ACTIE OF ANDERE REPRESENTATIEVE PROCEDURE. DEZE AFSTANDSBEWIJS IS VAN TOEPASSING OP KLASSE ARBITRAGE, EN, TENZIJ WE ANDERS OVEREENKOMEN, MAG DE ARBITRAAT NIET MEER DAN ÉÉN PERSOONS VORDERINGEN CONSOLIDEREN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, U EN CLASSHERO ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSTREEKS OF OP DEELNAME AAN EEN KLASSIEKE ACTIE, COLLECTIEVE ACTIE, ALGEMENE ACTIE VAN DE PRIVÉ-ADVOCAAT OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERENDE PROCEDURE.

23.AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE APPLICATIES

Mobiele applicaties, in het algemeen. We kunnen software beschikbaar stellen om toegang te krijgen tot de Service via een mobiel apparaat (“Mobiele Applicaties”). Om een ​​Mobiele Applicatie te gebruiken, moet u een mobiel apparaat hebben dat compatibel is met ten minste één van de Mobiele Applicaties. CLASSHERO garandeert niet dat de mobiele applicaties compatibel zijn met uw mobiele apparaat. U kunt mobiele data gebruiken in verband met de Mobiele Applicaties en er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht van uw draadloze provider voor deze diensten. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor dergelijke kosten. CLASSHERO verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor het gebruik van een gecompileerde code-kopie van de Mobiele Applicaties voor één CLASSHERO-gebruikersaccount op één mobiel apparaat dat uitsluitend door u wordt beheerd of gehuurd, voor persoonlijk gebruik. U mag niet: (i) de Mobiele Applicaties wijzigen, demonteren, decompileren of reverse-engineeren, behalve voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk bij wet verboden is; (ii) de Mobiele Applicaties verhuren, leasen, uitlenen, doorverkopen, in sublicentie geven, distribueren of anderszins overdragen aan een derde partij of de Mobiele Applicaties gebruiken om timesharing of soortgelijke diensten aan een derde partij te bieden; (iii) het verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de mobiele applicaties, functies die het gebruik of kopiëren van inhoud die toegankelijk is via de mobiele applicaties, of functies die beperkingen op het gebruik van de mobiele applicatie opleggen Toepassingen; of (iv) de kennisgevingen over auteursrechten en andere eigendomsrechten op de Mobiele Applicaties te verwijderen. U erkent dat CLASSHERO van tijd tot tijd updates en upgrades kan uitgeven, inclusief maar niet beperkt tot geüpgradede versies van de Mobiele Applicaties, en de versie van de Mobiele Applicaties die u op uw mobiele apparaat gebruikt automatisch elektronisch kan upgraden. Door de mobiele applicaties te installeren, stemt u in met de activering van de mobiele applicatie door Hiperware Labs Inc, 915, Broadway, #117, Vancouver, WA 98660, en met alle toekomstige automatische upgrades en updates op uw mobiele apparaat, en gaat u ermee akkoord dat de voorwaarden en voorwaarden van deze Overeenkomst zijn van toepassing op al dergelijke upgrades. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de mobiele applicaties te verwijderen. Als u hulp wilt aanvragen, neemt u contact op met de CLASSHERO-ondersteuning via support@classhero.com. U erkent en begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Mobiele Applicaties en de Dienst (inclusief eventuele updates en upgrades) (a) ervoor zullen zorgen dat uw apparaat automatisch communiceert met onze servers om de functionaliteiten van de Dienst te leveren (zoals beschreven waar u de Mobiele Applicaties hebt gedownload (zoals zoals iTunes en Google winkels) (b) invloed hebben op de app-gerelateerde voorkeuren of gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, en (c) persoonlijke informatie verzamelen zoals uiteengezet in onze Privacy Beleid. Elke code van derden die in de Mobiele Applicaties kan worden opgenomen, valt onder de toepasselijke open source- of licentie-EULA van derden, indien aanwezig, die het gebruik van dergelijke code autoriseert. De voorgaande licentieverlening is geen verkoop van de Mobiele Applicaties of een kopie daarvan, en CLASSHERO of haar externe partners of leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen in de Mobiele Applicaties (en enige kopie daarvan). Elke poging van u om een ​​van de rechten, plichten of verplichtingen hieronder over te dragen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, is nietig. CLASSHERO behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend onder deze Overeenkomst. Als de Mobiele Applicaties worden aangeschaft namens de Amerikaanse overheid, is de volgende bepaling van toepassing. De Mobiele Applicaties zullen worden beschouwd als respectievelijk "commerciële computersoftware" en "documentatie over commerciële computersoftware", overeenkomstig DFAR Sectie 227.7202 en FAR Sectie 12.212, voor zover van toepassing. Elk gebruik, reproductie, vrijgave, uitvoering, weergave of openbaarmaking van de Service en alle bijbehorende documentatie door de Amerikaanse overheid wordt uitsluitend beheerst door deze Overeenkomst en is verboden, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Overeenkomst. De Mobiele Applicaties zijn afkomstig uit de Verenigde Staten en zijn onderworpen aan de exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten. De mobiele applicaties mogen niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar bepaalde landen of die personen of entiteiten die geen export uit de Verenigde Staten mogen ontvangen. Bovendien kunnen de Mobiele Applicaties onderworpen zijn aan de import- en exportwetten van andere landen. U stemt ermee in om te voldoen aan alle Amerikaanse en buitenlandse wetten met betrekking tot het gebruik van de Mobiele Applicaties en de Dienst.

Mobiele applicaties uit de Apple App Store. Het volgende is van toepassing op alle Mobiele Applicaties die u aanschaft via de Apple App Store (“Apple-Sourced Software”): U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst uitsluitend tussen u en CLASSHERO is, niet tussen Apple, Inc. (“Apple”) en dat Apple is niet verantwoordelijk voor de van Apple afkomstige software of de inhoud daarvan. Uw gebruik van de van Apple afkomstige software moet voldoen aan de Servicevoorwaarden van de App Store. U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de van Apple afkomstige software. In het geval dat de van Apple afkomstige software niet voldoet aan de van toepassing zijnde garantie, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple u de aankoopprijs voor de van Apple afkomstige software terugbetalen; voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de van Apple afkomstige software, en alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die kunnen worden toegeschreven aan het niet naleven van enige garantie zullen uitsluitend worden beheerst door deze Overeenkomst en enige wet die van toepassing is op CLASSHERO als leverancier van de software. U erkent dat Apple niet verantwoordelijk is voor het behandelen van claims van u of een derde partij met betrekking tot de van Apple afkomstige software of uw bezit en/of gebruik van de van Apple afkomstige software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheid beweringen; (ii) elke claim dat de van Apple afkomstige software niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iii) vorderingen die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving; en al dergelijke claims worden uitsluitend beheerst door deze Overeenkomst en alle wetten die van toepassing zijn op CLASSHERO als leverancier van de software. U erkent dat, in het geval van een claim van een derde partij dat de van Apple afkomstige software of uw bezit en gebruik van die van Apple afkomstige software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, CLASSHERO en niet Apple als enige verantwoordelijk is voor het onderzoek , verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke inbreuk op intellectueel eigendomsrecht voor zover vereist door deze Overeenkomst. U en CLASSHERO erkennen en stemmen ermee in dat Apple, en de dochterondernemingen van Apple, derde begunstigden zijn van deze Overeenkomst met betrekking tot uw licentie van de van Apple afkomstige software, en dat Apple, na uw aanvaarding van de voorwaarden van deze Overeenkomst, het recht hebben (en geacht worden het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst met betrekking tot uw licentie van de van Apple afkomstige software af te dwingen tegen u als derde begunstigde daarvan.

Mobiele applicaties uit de Google Play Store. Het volgende is van toepassing op alle Mobiele Applicaties die u aanschaft via de Google Play Store (“van Google afkomstige software”): (i) u erkent dat de Overeenkomst alleen tussen u en CLASSHERO is, en niet met Google, Inc. (“Google”) ; (ii) uw gebruik van van Google afkomstige software moet voldoen aan de op dat moment geldende Google Play Store-servicevoorwaarden van Google; (iii) Google is alleen een aanbieder van de Google Play Store waar u de van Google afkomstige software hebt verkregen; (iv) CLASSHERO, en niet Google, is als enige verantwoordelijk voor zijn van Google afkomstige software; (v) Google heeft geen verplichting of aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot van Google afkomstige software of de Overeenkomst; en (vi) u erkent en gaat ermee akkoord dat Google een derde begunstigde is van de Overeenkomst voor zover deze betrekking heeft op CLASSHERO's van Google afkomstige software.

24.ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Overeenkomst vormt, samen met eventuele wijzigingen en eventuele aanvullende overeenkomsten die u met CLASSHERO sluit met betrekking tot de Service, de volledige overeenkomst tussen u en CLASSHERO en is van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en CLASSHERO. We maken bezwaar tegen en verwerpen alle aanvullende of andere voorwaarden die door u worden voorgesteld, inclusief die in uw aankooporder, acceptatie of website. Deze Overeenkomst kan alleen worden vervangen door een ondertekend, notarieel geschrift, uitgevoerd door een functionaris van CLASSHERO. Het nalaten van CLASSHERO om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Indien een bepaling van de Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank zich moet inspannen om uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de overige bepalingen van de Overeenkomst blijven van kracht. volle kracht en effect. Behalve voor vorderingen wegens niet-betaling of schending van de eigendomsrechten van een partij, mag geen enkele rechtsvordering, ongeacht de vorm, die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, worden ingesteld door een van beide partijen meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de rechtsvordering is ontstaan. We kunnen versies van deze Overeenkomst of een of meer van onze Beleidslijnen beschikbaar stellen in andere talen dan Engels. Als we dat doen, zal de Engelse versie van deze Overeenkomst en dergelijk Beleid onze relatie beheersen en de vertalingen worden alleen voor het gemak verstrekt en zullen niet worden geïnterpreteerd om de Engelse versie van deze Overeenkomst of dergelijk Beleid te wijzigen.

De titels van de secties in deze Overeenkomst zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.